Co je to audit? (z lat. auditus, slyšení)

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu.

Hlavní rysy, které charakterizují povahu procesu auditu a které by měl jakýkoliv systém auditu (interní i externí) dodržovat, jsou: systematický přístup, průhlednost, nezávislost, nezávislé přezkoumání procesu auditu.

Typy auditů:

  • interní audit (vnitřní audit první stranou),
  • zákaznický audit (audit druhou stranou, externí audit ze strany odběratele),
  • audit třetí stranou (certifikačním orgánem, státními dozorovými orgány).

  Interní audit je nezávislé, objektivní zjišťování a konzultační aktivity se zaměřením na zhodnocení a zlepšení organizačních procesů. Pomáhá organizaci dosáhnout jejích cílů za použití systematického, disciplinovaného přístupu ke zhodnocení a zlepšení efektivity řízení rizika, kontrol a řídících procesů. Interní audit je také nástroj pro rozvíjení systému zabezpečování jakosti. Cílem je kvalifikovaně posoudit účinnost chodu zdokumentovaného systému řízení jakosti v rámci vlastního podniku.

  Zákaznický audit napomáhá ke zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zákazník si vytvoří vlastní názor na podnikový systém jakosti, který může výrazně ovlivnit stupeň jeho vstupní kontroly.

  Audit třetí stranou se provádí za účelem certifikace systému jakosti nebo bezpečnosti potravin. Je obvyklým nástrojem v podmínkách volného trhu (jakost a zdravotní nezávadnost zboží je rozhodující faktor růstu rizika a konkurenceschopnosti výrobce). Potvrzuje splnění požadavků příslušného modelu ISO EN 9001, ISO 22 000, ISO 14 001, BRC, IFS, HACCP, EurepGap apod.

Co nabízím?

  • interní audity systémů jakosti a bezpečnosti potravin dle HACCP, ISO 9001, ISO 22 000, BRC, IFS v potravinářských provozovnách (výroba a distribuce potravin, maloobchod a velkoobchod, příprava pokrmů, společné stravování),
  • audity druhou stranou u dodavatelů (zákaznické audity) ve výrobě potravin a přídatných látek,
  • příprava na certifikační a recertifikační audity systémů jakosti a bezpečnosti potravin dle HACCP, ISO 9001, ISO 22 000, BRC, IFS v potravinářských provozovnách (výroba a distribuce potravin, maloobchod a velkoobchod, příprava pokrmů, společné stravování).

Legislativa:

  • ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
počítadlo.abz.cz