V čem spočívá vzdělávání zaměstnanců?

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni dle přílohy II kapitoly XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin zajistit aby:

  • nad osobami manipulujícími s potravinami byl prováděn dohled, a aby byly poučeny a/nebo vyškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně k jejich pracovní činnosti.
  • osoby odpovědné za vývoj a používání postupů založených na zásadách HACCP byly odpovídajícím způsobem školeny v uplatňování zásad HACCP.

Co nabízím?

  • Školení zaměstnanců potravinářských provozoven (výroba a distribuce potravin, maloobchod a velkoobchod, příprava pokrmů, společné stravování) ze zásad osobní a provozní hygieny.
  • Školení zaměstnanců potravinářských provozoven (výroba a distribuce potravin, maloobchod a velkoobchod, příprava pokrmů, společné stravování) z praktického uplatňování zásad HACCP a způsobu vedení dokumentace HACCP.

Legislativa:

  • Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004, článek 4, 5 a příloha II
  • Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Vyhláška č. 490/2000 Sb., o odborné způsobilosti v ochraně veřejného zdraví (příloha 3)
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • SDĚLENÍ KOMISE č. 2016/C 278/01 ze dne 30. 7. 2016: Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na programy nezbytných předpokladů (PNP) a postupy založené na zásadách HACCP, včetně otázek zjednodušení/pružnosti jejich provádění v některých potravinářských podnicích
  • Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, kap. 4 (Úřední Věstník Mze, dokument č. 2/2010)
počítadlo.abz.cz